logo


Cech RZEMIOSŁ RÓŻNYCH,
MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SOSNOWCU STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Cech, z zastrzeżeniem postanowień w § 6 ust. 2, jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, przedsiębiorców oraz związkiem pracodawców.
2. Cech posiada osobowość prawną.
3. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).
4. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 ze zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm.), ustaw wymienionych w ust. 3 oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Cech działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Siedzibą Cechu jest miasto Sosnowiec.

§ 3

Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Sosnowcu, zwany dalej „Cechem”.

§ 4

Cech może być członkiem Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach oraz federacji i konfederacji pracodawców.

§ 5

1. Cele Cechu są następujące:

1) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i innych instytucji,
2) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
3) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej rzemieślnika i przedsiębiorcy,
4) wykonywanie, na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu,
5) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle; w szczególności Cech dba o przestrzeganie zasady określonej w § 6 ust. 2 niniejszego Statutu,

2. Cech realizuje cele określone w ust. 1 poprzez:

1) prowadzenie działalności społeczno-organizacyjnej służącej poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej przez zrzeszonych w Cechu członków, szerzeniu zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
2) badanie i ocenę sytuacji oraz warunków prowadzenia działalności przez zrzeszonych w Cechu członków,
3) przedstawienie właściwym organom administracji państwowej i organom samorządu terytorialnego wniosków i postulatów dotyczących poprawy warunków prowadzenia działalności przez zrzeszonych w Cechu członków,
4) świadczenie na rzecz członków pomocy polegającej na udzielaniu porad, informacji, a także reprezentowanie zrzeszonych członków wobez osób trzecich, przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi,
5) udzielanie osobom trzecim informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych i usługowych,
6) rozpatrywanie skarg na działalność członków,
7) popieranie postępu technicznego i prac badawczych prowadzonych przez członków Cechu, otaczanie, w miarę posiadanych możliwości, opieką członków Cechu pracujących nad wynalazkami i usprawnieniami technicznymi,
8) współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępnienia członkom nowych technologii i projektów rozwiązań technicznych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków oraz w zakresie ogranizacji wymiany doświadczeń,
9) popieranie działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw oraz pokazów,
10) udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników,
11) propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego osób młodocianych i dorosłych,
12) wspólpracę z władzami oświatowymi i szkoła mi zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków Cechu,
13) organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
14) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i pracowników Cechu oraz ich rodzin , a także dla uczniów i pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu,
15) delegowanie członków Cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli Cechu przewidują przepisy obowiązującego prawa oraz do organizacji społecznych, w których pracy uczestniczy Cech,
16) dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
17) prowadzenie działalności gospodarczej polegającej w szczególności na:

a) wynajmie lokali Cechu,
b) prowadzeniu działalności w zakresie szkolenia i dokształcania zawodowego.

3. Dochody Cechu przeznaczone są w szczególności na działalność statutową w zakresie działalności oświatowej, kulturalnej i pomocy społecznej o której mowa w ust. 1 pkt. 2

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkami Cechu mogą być:

a) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą, będące mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 155, poz. 1095 ze zm.);
b) przedsiębiorcy, o których mowa w punkcie 1, nie zatrudniający pracowników.

2. Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie, z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem właściwej izby rzemieślniczej.
3. Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle lub ustawie dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej,
4. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu, zachowują swoje uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia.

§ 7

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko kandydata, jego adres zamieszkania, oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich oraz być podpisana przez zainteresowanego,
2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd Cechu.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia wpływu deklaracji złożonej przez kandydata do siedziby Cechu.

§ 8

1. O decyzji w przedmiocie przyjęcia do Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
2. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia do Cechu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia na adres wskazany w deklaracji członkowskiej. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym jego posiedzeniu.

§ 9

1. Członkowie Cechu mają prawo:

1) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu,
2) wybierania i wybieralności do organów Cechu,
3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu,
4) wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członka do Walnego Zgromadzenia,
5) obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu stawianych im zarzutów i skarg oraz do składania wyjaśnień,
6) wglądu do protokołów Walnego Zgromadzenia, rocznych sprawozdań Zarządu Cechu, protokołów i pism pokontrolnych oraz sprawozdania z wykonania zadań,
7) uzyskiwania od organów Cechu na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji Cechowych lub w innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach lub zamierzeniach.

2. Nie ma prawa wyborczego (czynnego i biernego) członek Cechu, który:

1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
2) zalega z płaceniem składki Cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 21 ust. 3 Statutu.

§ 10

Członkowie Cechu obowiązani są:

1) przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, zasad etyki i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,
2) stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów Cechu,
3) regularnie wpłacać w obowiązującej wysokości składki i inne świadczenia określone przez Walne Zgromadzenie Cechu,
4) poddawać kontroli ze strony uprawnionych organów Cechu działalność swego przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności,
5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§ 11

Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni od zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej zawiadomić o tym Cech. W takim wypadku członkowstwo w Cechu ustaje z końcem miesiąca, w którym informacja o zaprzestaniu działalności gospodarczej wpłynęła do Cechu.

§ 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

1) wystąpienia,
2) wykreślenia,
3) wykluczenia.

§ 13

1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej.
2. Wystąpienie członka z Cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14

1. Wykreślenie członka Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu, w szczególności w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wykluczenie członka Cechu następuje w przypadku:

1) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Cechu;
2) nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej lub zasad rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej;
3) nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy;
4) stwierdzenia istotnych uchybień w wykonaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.

3. Uchwałę o wykreśleniu oraz wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Cechu.
4. Uchwała o wykreśleniu lub wykluczeniu członka Cechu wraz z jej uzasadnieniem powinna być wysłana temu członkowi listem poleconycm w terminie 14 dni od daty jej podjęcia wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
5. Uchwała w sprawach określonych w ust. 3 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu pisma zawierającego treść uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Pismo zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka Cechu zmiany podanego przez niego adresu bądź nie podjęte w terminie ma moc prawną doręczenia.
6. Członkowi wykreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 8 ust. 2 Statutu.
7. Członek wykreślony lub wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania, popierać je oraz składać wyjaśnienia.
8. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się, powinien on być zawiadomiony przez Zarząd na adres wskazany przez niego w odwołaniu w sposób określony w § 21 ust. 1 Statutu.
9. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia, zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 15

1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając konieczność finansowania działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki, w tym również na działalność Statutową właściwej Izby Rzemieślniczej oraz Związku Rzemiosła Polskiego.
2. Nieuregulowanie za okres 6 miesięcy może spowodować wykluczenie członka z Cechu.

§ 16

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

1) "honorowego starszego" lub "honorowego członka" Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą działalności gospodarczej,
2) "honorowego członka Cechu" osobom, które przez ostatnich 5 lat były członkami Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały działalności gospodarczej.

2. Osoby posiadające tytuły honorowe, o których mowa w ust.1 mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

III. ORGANY Cechu

§ 17

1. Organami Cechu są:
A. Walne Zgromadzenie,
B. Zarząd,
C. Komisja Rewizyjna.
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust.1 lit. B i C. W przypadku nieobecności kandydata na Walnym Zgromadzeniu, które ma dokonać wyboru do organów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może on najpóźniej przed rozpoczęciem Zgromadzenia złożyć w Cechu pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych Cechu, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska,
4. Wybory Starszego Cechu dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5. Zarząd Cechu składa się z Przewodniczących Sekcji Branżowych wybranych na zebraniach sekcyjnych z nieograniczonej liczby członków w głosowaniu tajnym, którzy spośród siebie wybierają w głosowaniu tajnym dwóch podstarszych, sekretarza i skarbnika.
6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
7. Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.
2. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie Statutu i jego zmian,
2) wybór i odwoływanie Starszego Cechu, przewodniczącego i pozostałych członków komisji rewizyjnej, a także zatwierdzenie kandydatur członków zarządu Cechu wybranych zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 5 Statutu,
3) określenie wysokości składek członkowskich, opłat za świadczenia Cechu oraz innych świadczeń obciążających członków Cechu,
4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych, podziału zysku oraz pokrycia straty powstałej w wyniku działalności Cechu,
5) rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom zarządu,
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła, samorządu gospodarczego, oraganizacji pracodawców oraz o wystąpieniu z nich,
8) upoważnianie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
10) nadawanie godności "honorowego starszego" lub "honorowego członka" Cechu,
11) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,
12) delegowanie członków Cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli Cechu przewidują przepisy obowiązującego prawa oraz do organizacji społecznych, w których pracy uczestniczy Cech,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie.

§ 19

1. W przypadku gdy w Cechu zrzeszonych jest więcej niż 300 członków, zwołuje się Walne Zgromadzenie Delegatów. Walnemu Zgromadzeniu Delgatów przysługują wszystkie kompetencje Walnego Zgromadzenia.
2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe określone w § 36 ust. 1 na okres 4 lat,
3. W przypadku, gdy w Cechu zrzeszonych jest 300 – 500 członków – 1 delegat przypada na 3 członków, natomiast w przypadku, gdy w Cechu zrzeszonych jest powyżej 500 członków - 1 delegat przypada na 5 członków.
4. Walnego Zgromadzenia Delegatów nie zwołuje się, jeżeli co najmniej 1/4 członków Cechu złoży wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia. W takim wypadku zwołuje się Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.
3. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
1) komisji rewizyjnej 2) 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów. 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

§ 21

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślnicza, której członkiem jest Cech, listami poleconymi lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2. W zawiadomieniu o zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Cechu należy zamieścić również informację możliwości zapoznania się w siedzibie Cechu, odpowiednio do porządku obrad, z następującymi materiałami:

1) sprawozdaniem finansowym Cechu za rok ubiegły,
2) sprawozdaniem Zarządu,
3) projektami podstawowych uchwał,
4) protokołem poprzedniego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek członkowskich powyżej 3 miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera z pośród członków Cechu prezydium w składzie : Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
2. Członek Cechu ma prawo uczestniczyć w obradach Zgromadzenia wyłącznie osobiście. Wykluczona jest reprezentacja członka Cechu przez pełnomocnika. 
3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną są reprezentowane na Zgromadzeniu przez ich przedstawicieli statutowych, zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w tych jednostkach organizacyjnych.
4. Członkowie Cechu prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (wspólnicy spółki cywilnej) wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela celem ich reprezentowania na Zgromadzeniu. Przedstawiciel wspólników spółki cywilnej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest obowiązany przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia przedłożyć sporządzoną w formie pisemnej uchwałę, zawierającą podpisy wszystkich wsopólników, stwierdzającą jego wybór i umocowanie do reprezentowania wspólników na Zgromadzeniu.
5. Przedstawicielowi spółki cywilnej, o którym mowa w ust. 4, przysługuje na Zgromadzeniu Wspólników jeden głos.
6. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin. 
7. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie, zwołane zgodnie z postanowieniami § 21 Statutu w pierwszym terminie, jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 członków Cechu.
2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Walne Zgromadzenie może się odbyć w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o jego zwołaniu i wówczas jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych.

§ 24

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej,
3. Odwołanie Starszego Cechu, członka Zarządu oraz członków komisji rewizyjnej przed upływem kadencji może nastąpić w formie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.
4. Uchwały w przedmiocie zmiany statutu, uzupełnienia porządku obrad oraz w sprawach wprowadzanych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swojej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
5. Z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 3 i 4 niniejszego statutu, w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 25

1. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
2. Odpis uchwał Walnego Zgromadzenia zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca Izbie Rzemieślniczej, której Cech jest członkiem.

B. ZARZĄD Cechu

§ 26

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłową działalność.

§ 27

1. Skład zarządu stanowią: Starszy Cechu oraz Przewodniczący Sekcji Zawodowych określonych w § 36 ust. 1 Statutu.
2. Walne Zgromadzenie wybiera: Starszego Cechu oraz w głosowaniu jawnym zatwierdza członków zarządu wybranych zgodnie z treścią § 17 ust. 5 Statutu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 Podstarszych, Sekretarza i Skarbnika.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu.
6. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 3-letni okres członkostwa w Cechu.
7. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 24 ust. 5 Statutu.

§ 28

1. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru nowego Starszego Cechu przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.
2. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji Zastępca Przewodniczącego Sekcji.
3. W przypadku dokonania wyboru Przewodniczącego Sekcji na stanowisko Starszego Cechu, do Zarządu Cechu w jego miejsce wchodzi Zastępca Przewodniczącego Sekcji.

§ 29

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 30

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

1) reprezentowanie Cechu w stosunku do osób trzecich, e tym również przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi,
2) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
3) gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia, wskazanych w § 18 ust. 2 pkt. 6 niniejszego Statutu,
4) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz przygotowanie projektów uchwał i wniosków na te zgromadzenia,
5) powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu,
6) powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Cechu oraz ustalenie wynagrodzenia pracowników Cechu zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na członków Cechu,
8) ustalanie zakładowego systemu wynagradzania,
9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu,
10) powoływanie i rozwiązywanie placówek oświatowych działających przy Cechu.

§ 31

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 32

1. Posiedzenia zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy. 
2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu należy zawiadomić wszystkich członków Zarządu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy: Dyrektor Biura i Główny Księgowy.

§ 33

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
3. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 34
1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia 
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1.
4. Członkowie komisji wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 35
1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym że na wniosek 1/4 liczby członków Cechu oraz Zarządu Cechu kontrola powinna być przeprowadzona w każdym czasie,
2) badanie rocznych sprawozdań finansowych ( bilansów) oraz zgłoszenie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań dokonanych czynności,
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
5) wydawanie Zarządowi zaleceń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią regulamin.

IV. SEKCJE ZAWODOWE§ 36
1. Członkowie Cechu prowadzący działalność gospodarczą w tych samych bądź pokrewnych dziedzinach, tworzą następujące sekcje zawodowe:

1) Sekcja motoryzacyjna,
2) Sekcja spożywcza,
3) Sekcja fryzjerska,
4) Sekcja różna, do której należą członkowie Cechu nie prowadzący działalności w dziedzinach wymienionych w punkcie 1-3.

2. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu.
3. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera Przewodniczącego Sekcji i jego Zastępcę. Zakres zadań Przewodniczącego Sekcji określa Zarząd Cechu.
4. Członkowie sekcji zawodowej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Sekcji i jego Zastępcę.

§ 37

1. Do zadań sekcji należy:

1) oddziaływanie na należących do seksji członków Cechu w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych,
2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej przedsiębiorców,
3) składanie Zarządowi Cechu wniosków w sprawach istotnych dla działalności członków sekcji,
4) otaczanie opieką uczniów odbywających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność,

2. Wydatki sekcji pokrywane są przez jej członków w ramach planu finansowego sekcji.
3. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu.

V. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ Cechu

§ 38

1. Przychody Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, przychody z działalności gospodarczej Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

§ 39

Cech może uczestniczyć, o ile sytuacja finansowa Cechu na to pozwala, w kosztach działalności samorządowo – organizacyjnej Izby Rzemieślniczej, której jest Członkiem oraz Związku Rzemiosła Polskiego, zgodnie z uchwałami podjętymi przez te jednostki.

VI. BIURO Cechu

§ 40

1. Dyrektor Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
2. Dyrektor biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogły by spowodować naruszenie prawa, Dyrektor Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
4. Dyrektor Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Dyrektor Biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu.

§ 41

1. Dyrektorem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3-letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Dyrektora Biura Cechu od warunku posiadania 3-letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 42

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor Biura Cechu.

VII. REPREZENTACJA Cechu

§ 43

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Dyrektora Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 44

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Dyrektorem Biura Cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez Dyrektora Biura pracownikiem biura Cechu.
2. Zarząd Cechu może udzielić Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

VIII. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

§ 45

1. Od uchwał Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

IX. LIKWIDACJA Cechu

§ 46

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Cechu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów obecnych członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Cechu powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Cechu.
3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 i 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Starszy Cechu i skarbnik.


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2024, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości