logo

EGZAMINY CZELADNICZE 2024r.

Poniższa informacja dotyczy zakładów rzemieślniczych, których uczniowie zdają egzaminy czeladnicze w Izbie Rzemieślniczej.

Nie dotyczy pracowników młodocianych zdających egzaminy zawodowe w OKE.

 

Szanowni Państwo,

przypominamy, iż czynnikiem warunkującym ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia jest nie tylko uzyskanie pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów, ale również przystąpienie do egzaminu czeladniczego, w przypadku gdy pracownik młodociany jest zatrudniony w celu nauki zawodu u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.

W przypadku nie przystąpienia do egzaminu, najpóźniej do 15.06.2024 r., uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w branżowej szkole I stopnia, czyli do 1 marca 2024 r..

Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie, w konsekwencji czego uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

Informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami dołączane do wniosku o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.), będą wydawane z datą 31 sierpnia.

Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów oraz załączników niezbędnych do złożenia razem z wnioskiem do egzaminu czeladniczego.

WNIOSEK MUSI BYĆ POTWIERDZONY PRZEZ DYREKCJĘ SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA WASZ PRACOWNIK MŁODOCIANY! BEZ TEJ ADNOTACJI WNIOSEK JEST NIEWAŻNY I NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY!

1) Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego –format Word.

2) Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego -format PDF.

3) Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające okres praktycznej nauki zawodu- format Word.

4) Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające okres praktycznej nauki zawodu- format PDF.

5) Podanie o skrócenie umowy-format Word.

6) Podanie o skrócenie umowy –format PDF.

Dokumenty do egzaminu przyjmowane będą w Cechu do 24.02.2024 r.

Oprócz tego do wniosku i zaświadczenia (informacja powyżej), jak w latach poprzednich, należy dołączyć:

-fotografię (aktualną, czytelnie podpisaną),

-dowód opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na podany nr konta: Nr konta do CECHU: Bank BPS S.A oddział Sosnowiec Numer konta: 49 1930 1103 2100 0121 5870 0001

-kserokopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

-w przypadku realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie kserokopie umów o pracę wraz ze świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki  w szkole - zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu.

-podanie o skrócenie umowy, jeżeli trwa ona dłużej niż do 31.08.2024r.

Zgodnie z komunikatem z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. nastąpił wzrost cen o 11,4% (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 11,4%)

Po przeliczeniu, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii kwota egzaminu w bieżącym roku wynosi 969,46 PLN.

PROSIMY O POTWIERDZENIE (PISEMNA WIADOMOŚĆ MAILOWA, Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA) DO 10.02.2024 r., KTÓRY Z PAŃSTWA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH Z KLASY III, POZOSTAJE NADAL U WAS NA PRAKTYKACH I PRZYSTĄPI  W 2024 R. DO EGZAMINU CZELADNICZEGO. Jeżeli któryś z pracowników młodocianych odszedł z Państwa zakładu, prosze o niezwłoczne dostarczenie świadectwa pracy.

W przypadku braku potwierdzenia Cech zgłosi do egzaminu, do Izby Rzemieślniczej, wszystkich uczniów, z którymi są spisane, a nie zamknięte, umowy o naukę zawodu.

 

 


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2024, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości