logo

2022-02-02 o godzinie 07:58:35

UWAGA BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT !


 

Cech Rzemiosł Różnych w Sosnowcu uprzejmie informuje, iż od 2022 r. ulegają zmianie przepisy prawa warunkujące ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie tylko od uzyskania przez ucznia pozytywnych ocen klasyfikacyjnych, ale także od przystąpienia do egzaminu czeladniczego, jeśli uczeń jest młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy rzemieślnika. W przypadku nie przystąpienia do egzaminu najpóźniej   do 15.06.2022 r. uczeń powtarza ostatnią klasę swojej szkoły  (art. 44q ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).

W tym kontekście prawnym od 2022 r. izby rzemieślnicze muszą organizować i ustalać terminy egzaminów czeladniczych w takim czasie, aby uczniowie szkół branżowych I stopnia mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego przed 15 czerwca, bowiem posiedzenia rad pedagogicznych klasyfikacyjnych odbywają się w przedziale czasowym od 15 do 20 czerwca.

Zgodnie z ust. 4a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 stycznia 2017 r.  w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U z 2017, poz. 89 z późn.zm.), młodociany pracownik, który jest zatrudniony w celu nauki zawodu u rzemieślnika i jest uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w branżowej szkole I stopnia, czyli do 1 marca 2022 r. Złożenie dokumentów w terminie późniejszym może skutkować nie przeprowadzeniem egzaminu we wskazanym czasie w konsekwencji czego, uczeń będzie musiał powtarzać klasę.

 

Powyższe rozwiązanie prawne ma celu mobilizowanie uczniów i spowodowanie przystąpienia do egzaminu czeladniczego.

Informujemy, iż świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego przez młodocianych pracowników będących uczniami dołączane do wniosku wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1327 ze zm.), będą wydawane z datą 31 sierpnia każdego roku.

 

Jednocześnie nadmieniamy, iż młodociani pracownicy realizujący przygotowanie zawodowe  w formach pozaszkolnych składają dokumenty nie później niż trzy miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika (umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego), a egzamin czeladniczy będzie dla nich organizowany, tak jak to było do tej pory, czyli po zakończeniu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Harmonogram organizacji egzaminów czeladniczych dla młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego  u rzemieślników będących uczniami szkół branżowych I stopnia

Termin realizacji

Działanie

do 31.01.2022 r.

Przekazanie przez Cech do Izby Rzemieślniczej danych statystycznych dotyczących działalności oświatowej, w tym liczby uczniów na egzaminy

od 31.01.2022 r. do 10.02.2022 r.

Pomoc Cechu w zakresie przygotowania i złożenia wniosków o dopuszczenie do egzaminów przez uczniów

do 1.03.2022 r.

Złożenie wniosków o dopuszczenie do egzaminów uczniów

do 1.03.2022 r.

Przygotowanie przez Izbę Rzemieślniczą harmonogramu egzaminów

od 10.03.2022 r.                     do 15.06.2022 r.

Przeprowadzenie egzaminów

do 15.06.2022 r.

Wystawienie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminów

Z datą 31.08.

Wydanie świadectw czeladniczych oraz wystawienie zaświadczeń o zdaniu egzaminów dla pracodawców

   
   

Z pozdrowieniami od Zarządu Cechu w Sosnowcu

 


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2024, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości