logo

2019-08-09 o godzinie 10:49:14

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 1 sierpnia br. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Skutkiem zmiany będzie obowiązek dla pracodawców polegający na wypłacaniu od 1 września br. młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu wynagrodzenia w wysokości podwyższonej o 1  punkt procentowy.

 Z poważaniem

Zofia Mrozińska

Dyrektor Biura Cechu


Tel: 32-785-00-06
Email: mm@cech-sosnowiec.pl

Copyright © 2021, Cech Rzemiosł Różnych, Małej i Średniej Przedsiębiorczości